ILusikisiki VW Club incamele ukujongana NGQO! neCorona

Lusikisiki VW Club Members at Lusiki Plaza

Umbutho oobizwa ngokuba yiLusikisiki VW Club, ubukwiphulo izolo, apho ubuhambisa ukutya kwikhaya lakwaMiza kwilali yakwaNyuswa. Omnye wabasunguli balombutho uMnumzana uBonke Nduku, uthi eli phulo balenze nje ngesikhumbuzo somhla kaTata uNelson Mandela. Olusuku lwaziwa njengesikhumbuzo somgaqo-nkolo kaTata uMadiba woBuntu. Kwiintsuku zakhe zokuphila, uTata uMadiba lo wayelusebenzisa olu suku lokuzalwa kwakhe, ukucela nokukhuthaza uluntu ukuba luthathe ithutyana eliyimizuzu engama-67 yexesha labo ukunceda abo bangathathi ntweni.

ILusikisiki VW Club ngumbutho osekwe ziinzalelwane sasemaMpondweni, kwaye amalungu alo mbutho ngabantu abanezithuthi zakwa VW. Okuphembelele ukusekwa kwalo mbutho ibikukuchitha amarhe okuba uninzi lwabantu abaqhuba ezi zithuthi banenxaxheba kwimisebenzi yolwaphulo-mthetho. Okwabo kukubonisa uluntu ukuba bangaphezulu kwezo zinto, kuba banendlela yokuziphatha ebonakalisa uvelwano nobuntu kuluntu jikelele efana nqwaa naleyo kaTata uMadiba.

Baye badibana njengombutho bekhangela ikhaya abangalinceda ukufezekisa iinjongo zosuku luka Tata uNelson Mandela. Baye bafumana umzi wakwaMiza kwilali yakwaNyuswa. Lo mzi ngowosapho oluthe lwatshelwa zizindlu phambi kokuba uluntu luhlaliswe emakhaya ngenxa yesifo seCorona. Loo nto yenze olu sapho lwaphantsi koxinzelelo lokuzama ukulungisa ikhaya labo kunye neminye imiceli-mngeni.

Umbutho iLusikisiki VW Club uye walindwendwela eli khaya ngomhla wesi-2 kweyeThupha kulo umiyo bephethe ukutya ukuhlangabezana nezidingo zolu sapho. Oku kuphenjelwe kukuba bebekhe balundwendwela olu sapho beye kuqonda iindlela aba ngahlangabezana ngazo kwiingxaki olu sapho olu nazo. Kolu tyelelo bafumanise ukuba ezona ngxaki ziphambili kukunqongophala kwamanzi nokutya. Uku khawulelana nale yamanzi ingxaki, amalungu ombutho enza iinzame zokuthetha noMasipala namanye amasebe kaRhulumente asebenza ngamanzi apha ePhondweni.

Eyona njongo iphambili yalombutho kukuba sisithuthi sophuhliso kuluntu, kubandakanya nophuhliso lolutsha kunye nokunceda amashishini asakhasayo, oko kubandakanya ukuthatha iimoto zabo ukuya kwiindawo ezahlukeneyo zokuhlamba iimoto ezilapha elusikisiki. Enye injongo yalo mbutho kukuseka ingxowa-mali eza kubancedisa ukuba baqhubeke ukunceda namanye amakhaya afana neli lakwaMiza. Bazimisele nokusebenzisa igama eli lombutho ukuzama inkxaso kula mashishini azakhayo ezi zithuthi, ukuba nawo adlale indima yawo ukulwa indlala apha ezilalini.

Xa unqwenela ukuqhakamshelana namalungu alo mbutho okanye ufuna ukwazi banzi ngawo, ungandwendwela ikhasi labo lika-Facebook: Lusikisiki VW Club