Umphathiswa wesebe lezempilo eMpuma Koloni uNomakhosazana Meth uvule ngokusesikweni amaziko ezempilo eLusikisiki.

Lilitha college

Umphathiswa wesebe lezempilo eMpuma Koloni uNomakhosazana Meth uvule ngokusesikweni amaziko ezempilo eLusikisiki. Ezi zibonelelo zophuhliso lweziseko zijolise ekuphuculeni iinkonzo zempilo kubantu baseNgquza Hill. Isibhedlele i-St Elizabeth sisibhedlele senqila esineebhedi ezingamakhulu amathathu, esinceda abantu abangaphezulu kwamakhulu amathathu amawaka kumasipala nakwisithili sase-OR Tambo.

MEC Nomakhosazana Meth

Isibhedlele sifumene ukuphuculwa kweziseko zophuhliso ezingama-R246 ezigidi ezibandakanya iYunithi yabantwana eneebhedi ezingamashumi amathandathu ana-4 ngobume bezixhobo zobugcisa, iiNkonzo zoLondolozo kunye neKholeji iLilitha Nursing ekusisikolo sokonga.

St Elizabeth

Ikhampasi yaseLusikisiki yenye yeekhampasi ezintlanu eziphambili ezifumaneka kwiphondo liphela.Ukuhlaziywa kuyinxalenye yokuvuselela esi sibhedlele sibe liziko lezempilo elinezixhobo zalemihla ezifanelekileyo.

Lilitha college

Le projekthi ikwabandakanya indawo ekhethekileyo yokumiswa kweenqwelo’moya ukuncedisa ufezeko lweenkonzo zoNyango oluNgxamisekileyo.

St Elizabeth laundry

Uluntu lwaseLusikisiki kunye neendawo ezingabamelwane kugxilwe kubo njengabaxhamli abangundoqo beprojekthi le yezigidi zeerandi.