Ubank donates books
Ubank donates books
Ubank donates books

Zebiwe zantathu iiComputer zodidi lwalemihla (LapTops) kwisikolo iSiwali JSSNgomhla weSixhenxe kwinyanga yoMdumba kunyaka wama-2019 kwisikolo samabanga aphantsi iSiwali JSS, abazali bebecele intlanganiso apho bekucelwe bonke ootitshala abafundisa khona kunye nekomkhulu elikhokhelwe ngumnumzana M Nodunyelwa ukuza kushukuxa umba wesiganeko sokwebiwa kweeComputer ezintathu kwi-Ofisi yenqununu esenzeka ngomhla wamashumi amabini anesine kwinyanya yoMqungu kwakuwo lonyaka umiweyo.

Abazali baye bathanda ukungoneliseki yinkcaza enikwayo bafuna ukuziqondela ncakasana kunogada owayephangele loo mini yesiganeko wabe engekho entlanganisweni. Ukufika kwakhe ubeke wondlala ngento yonke awayibonayo ngobabusuku, uzenzile ke iinzame zokuba atsalele iNqununu umnxeba eyazisa ngabantu ababini ababonakale besesikolweni ezinzulwini zobusuku nabo baphazanyiswe kukukhala kwe Alarm babaleka.

Utitshala omkhulu akazange aphozise Maseko naye ngakwelakhe icala wafowunela aMapolisa ewazisa ngento ayixelelwa ngunogada. Amapolisa afike malunga nentsimbi yesithathu afikela kunogada ajikeleza ehlola kunye naye akwabonakala nto ethathiweyo. Iindawo ezibonakele zivuliwe yindlu yee Computer (computer lab) kunye nomkhukhu ohlala iincwadi kunye nezinye izinto zesikolo.

Ekujikelezeni kwabo baye baya kwi-Ofisi yenqununu apho bafike kuvaliwe ngendlela wavula umnumzana Ntsubane ngesitshixo bangena xa befika ngaphakathi I-Burglar ibonakala igqekeziwe, kodwa icango lutshixiwe wavula utsitshala omkhulu apho afike iiComputer ezimbini ezingasasebeziyo ebezihlala ecaleni kwe-Safe zingekho kunye nale isetyenziswa ngunobhala wesikolo (u-Clark) nebingafakwanga kwiSafe loo mini. Loo nto iye yakhokhelela ekubeni inqununu,unogada kunye namalungu ekomiti yesikolo (i-SGB) baye kuvula ityala emapoliseni ngokulahleka kwee Computer.

Into ekhwankqisayo koluqhekezo iminyango emibini kuvulwe kwaphinda kwatshixwa kodwa iiCopmuter zebiwe, into ethi kuvuliwe kwabuye kwavalwa. Ivakele inkcaza ethi bahlanu abantu abanezitshixo zaleminyango kodwa akusolwa mntu. Zonke iititshala zabizwa entlanganisweni ephuthumayo kondlalwa oludaba akabikho onolwazi ngesenzo.

Abahlali bazibuzele kubo bonke abantu kwacaca okokuba akukho nto ifumanekayo, kwaye kukho imibuzo engaphendulekiyo, ze kwagqitywa ekubeni kwenyulwa iKomiti yabantu ezophanda apha ngaphakathi okokuba azikho na izinto ezingangunobangela okhokhelela ekubeni kwebiwe izinto zesikolo.

Kuvunyelwene okokuba uphando luqhube kuzo zonke izinto ezingaphakathi ukuquka intsebenziswano kubasebenzi, ukuqesha kunye nendlela ekubhebhezwa ngayo izithuba zemisebezi efana nokucheba isikolo,ukupeyinta,ukulungiswa kwamafestile, ukutshintshwa kophahla lwesikolo. Uphando lozoqhuba isithuba senyanga yonke.