Lingekile Ndlokolo satma
Lingekile Ndlokolo satma
Lingekile Ndlokolo satma
Lingekile Ndlokolo satma
Lingekile Ndlokolo satma
Lingekile Ndlokolo satma

Lingekile Ndlokolo - SATMA Award Winner Best isiXhosa AlbumAmaMpondo aphinde abhiyoza xa kukhethwa uLingekile Ndlokolo nje ngoyena ugqwesileyo kwiimvumi zesiNtu kwamawonga eSATMA ebebanjelwe kwiphondo lomntla-ntshona ngenyanga yoMsintsi wama-2018. Uphumelele kuluhlu lwaba bebechongelwe i-best isiXhosa album, ebemelene noompondo-zihlanjiwe abasuka kuyiphumelela lendebe. Phakathi kwabo bekukho nomnye oyinzalelwane yalapha eLusikisiki, uSiphokazi Maraqana.

Ngubani kanye kanye uLingekile Ndlokolo? Ndiye ndahlala phantsi naye ukwenzele sazane naye ngokubanzi njengamntu obeke abantu beLusikisiki kumgangatho ophezulu.

uLingekile Ndlokolo, uKhwetshube, uzalwa kwa-Nyathi khona apha eLusikisiki. Ufunde amabanga esikolo kwa-Nyathi naseMqikela. Le SATMA award winner enguKhwetshube uyewabhala incwadi yakhe yokuqala yamabali amafutshane esiXhosa ethi ‘Zazingebom’. Uyigqibe xa ekwibanga lesibhozo.

“Into yomculo ndandingayithandi, yayiphila apha kum, kuba nangokui saphile. Ifana nokubonga nokubhala.” Utshilo uLingekile. Ngo 2004 Ukhuphe icwecwe lakhe lokuqala, Isokhotsholo. Ulandelise ngeGwiba, eli athe waphumelela ngalo kwi-SATMA zalonyaka. Icwecwe lakhe elitsha sibhalanje, lithi Ibuyambo. Umculo kaKhwetshubeu quka ukubonga kwakhe futhi wenza yonke into, ukusukela ukuculeni, production nasekubhaleni lomculo.

Sikhona isivumelwano asityikitye neKhomba Music Production sokusasaza umculo wakhe. “Sihamba nzima kakhulu kwezomculo, iingcinga zam zithi, abantu bazokubetha bakubethe, ekekubetheni kwabo bazokuveza waziwe ngabantu.” IKhomba uyayincoma ukuba iwuthathile umculo wakhe yawusasaza emazweni angaphandle kweli lethu aquka iBotswana, Mozambique, Zambia kunye ne Zimbabwe. Ikwa ngabase Khomba music abafake iGwiba ukuba likhuphisane kwicandelo le best isiXhosa album kwi-SATMA.

Uzive njani xa ufumana unxumelelwano lokuba uchongiwe?

Lo mbuzo uye wabonakala ukuba uvuse uchulumanco kuLingekile xa ebuyisela iingcinga kusuku lokwaziswa kwakhe ukuba uchongiwe. “Zange ndikholelwe. Okokuqala zange ndiwukholelwe loo myalezo ndandiwufumana. Banditsalela umnxeba, andizange ndikholelwe kwaphela usuku lonke kwalandela olunye usuku ndingayikholelwa.” ULingekile wayothuswe kukuvotelwa kodwa enotilili ongamdlaliyo uFacebook no Whatsapp.

EMahikeng wathemba nje uThixo ukuba angawajika amatye abezizonka, kwenzeka nje kanjalo, kuba kaloku waphumelela uLingekile Ndlokolo, esogqitha oosaziwayo abanamava emculweni futhi abakwaziyo ukuphemela ii-awards.

“Inkosikazi yam ibihleli indikhuthaza, noba sekunzima ebemane esithi kuyoze kulunge! Kude kwazoba ngoku usapho lonke lundixhasile.” Into nje ayitshoyo uLingekile kukuba esisipho sakhe sisuka kuThixo yena nje uzisa umyalezo ebantwini ngaso.

AmaGoduka akhona, Ziyaqala iziyunguma