1 / 2
2 / 2


Ucela amalizo kwiinkampani zabucala ukuze akhulise iphupho lakhe

USiyabonga Mdwayidwayi welali yase Ludeke kwidolophu yase Bizana uthi ufuna ukubona iphupho lakhe lokuphuhlisa abantu abatsha bommanda wamampondo lifezeka. UMdwayidwayi useke umbutho ongenzi nzuzo obizwa nge -Amapondo Youth Empowerment; nekungumbutho ojongene nobugcisa kunye nenkcubeko yabantu abatsha balo mmandla. Uthi injongo yokuba aseke lo mbutho kukuba wayefuna ukuvundulula ze aphuhlise izakhono zabantu abatsha kulo mmandla.

UMdwayidwayi ngoku ubhale umdlalo weqonga odlalwa ngabantu abatsha balo mmandla wase Bizana, nokwangumlawuli kuwo. Ecacisa ngalo mdlalo weqonga lo ka Mdwayidwayi uthi, "Igama lalo mdlalo lithi 'Untold History of Africa'." Ukwaphendule nakwinto yokuba kutheni ekhethe Eli gama nje ukuze libe ligama lalo mdlalo nokuba liqulethe yiphi intsingiselo. "Kukho izinto ezenzekayo apha ehlabathini kuthiwe ezo zinto mazingathethwa zifihlwe, yiyo lonto thina siveze lo mdlalo saza sawuthiya ngeli gama,” utsho uMdwayidwayi.

Lo ka Mdwayidwayi esanaba ngoko kungaphakathi kulo mdlalo uthe uqaphele ukuba kusekhona ukucinezeleka kwinkqubo yokufunda komntu wase Mzantsi Africa. "Ndinemibuzo yokuba kutheni le nto uzofundiswa izifundo ezingahambelaniyo nekhondo ofuna ukulithabatha ebomini bakho?” Kusaqhuba uMdwayidwayi. Lo ka Mdwayidwayi ukwachaze isizathu sokushiya kwakhe umbutho owawuseka kwiminyaka elithoba egqithileyo, nalapho athi ingxaki yaqala emva kokuba efumene inkxaso yezimali kwisebe lophuhliso loluntu kwiiphondo leMpuma-Kapa.

"Kunyaka ophelileyo, umbutho we Masizalane ufumene inkxaso yamawaka amahlanu eerandi kwisebe lezophuhliso loluntu, ndabe mna ndinomsebenzi endiwenza ecaleni wokuculisa esikolweni sase Mmangweni, "kucacisa lo ka Mdwayidwayi. Ukwaqhuba esithi isikolo eso simbhatale yonke imali yakhe emva kwalo msebenzi waza yenza wahamba wayokulungisa amangcwaba akokwabo. "Kulapho ke ingxaki iqale khona, amalungu acinga ukuba nditya imali yombutho. "Uthi amalungu alo mbutho ahamba ayokumxela emapoliseni njengomntu otye imali, nalapho athe akubona ukuba izinto azisekho ntle phakathi kwakhe wathatha isigqibo sokuba makashiye axoze mphini wumbi.

USiyabonga Mdwayidwayi ugxeke kwa isebe lophuhliso loluntu ngokuthi makafumane amalungu ukuze akwazi ukuxhaseka ngokwasezimalini. "Bathi kwa Social development mandizame amalungu nokuba mane baza emva koko bathi eli sele iliphupho labahlali aliselolam ndodwa." Kucacisa yena. Emva kokuba zingahambanga ngendlela obenqwenela ngayo izinto ushiyile waza waqala umbutho omtsha lo uvelisa umdlalo I-Untold History of Africa.

USiyabonga Mdwayidwayi uthi imingeni abasajamelene nayo ngoku isemininzi nanjengoko lo mbutho ungekafumani kuxhaswa ngokwasezimalini, ekwamemelela kwiinkampani kwanamaziko abucala ukuba abaxhase. "Eyona nto isengumceli ngoku sidinga indlela yokuba sihambe sisazisa umdlalo wethu, sijikeleze kwidolophu ezikufutshane nathi, nasezikolweni ukuze abantu bawubone lo mdlalo wethu," kunaba uMdwayidwayi. Uthi basadinga ukufumana ne sound system ukuze bakwazi ukudlala kakuhle, nanjengoko esithi badlala kanye eqongeni ngeli xesha abantu babukeleyo. Ulebele ngokuthi lo mdlalo unemfundiso engummangaliso kuba uthetha izinto ezenzeka kule mihla siphila kuyo.