PSJ Media and Stakeholders Engagement
PSJ Media and Stakeholders Engagement
PSJ Media and Stakeholders Engagement
PSJ Media and Stakeholders Engagement

Lusikisiki Youth Demand Mpondoland UniversityUMaspala oyi Port st Johns Local Municipality ubu bize oonondaba namalungu ama qumrhu amele uphuhliso, abahlali noo somashishini kwindibano ebibanjelwe ePholela Lodge eSajonisi. Lomsitho ubumelwe ngusodolophu ngokwakhe uCllr uMama Mlombile Cingo. Umlawuli wengxoxo ibingu Kieth Ngesi ka Kieth Ngesi Radio. Lomsitho ubusasazwa unjalo ngabakwa SYR88.5.

uSodolophu uyenzile ingxelo yobumi bukamaspala nezicwangciso zabo zokusondeza iinkonzo ebantwini. Ukhalazele imali encinci umasplala wakhe anayo. Utyhole I voters roll ngelithi, imali eyohlulelwa oomaspala ixhomekeka kwinani Labantu abavotayo kuloondawo. Xa kukho abantu abalayo ukubhalisela ukuvota lonto ithi ayikho imali esuka kurhulumente welizwe eyahlulelwe lowo mntu.

Uyibekile ke imicela mngeni kwiinjongo zabo zokuqhubela phambili. Incinci imali engenayo kumaspala, futhi ingancedi into yokuba neemoto zibhaliselwa eNgquza Hill Local Municipality. Uthembise ngelithi uyakuphela lo unyaka ikhona indawo yokubhalisela iimoto. Usebenziswano neCanada kwizinto ezifana nokubhaliswa kezixhobo zokusebenza zikamaspala kunye nomnqa wokufudumala kwasemhlabeni. Oku kufudumala (Global Warming) kubangela utshintsho kwimo yezulu, ukonyuka kwamanzi olwandle kuziveza ngamaxesha okulima. Usodolophu uthe sebesuka kwelase Canada bathethana nabakhona ngokutshintshiselana ngolwazi.

PSJ ibabalwe ngokukwazi ukuvelisa nasiphi na isiqhamo kwezi zityiwayo. Umaspala uthethe ngenjongo zoku sebenzisa lamandla okuvelisa ukonyusa uqoqosho lwe PSJ.

Abahlali nabo bayebafumana ixesha lokuzi tyanda igila ngendlela ophethwe ngayo umaspala. Nangona umaspala esitsho ukuba bebengenabo abaphathi kwixesha elingange Nyanga ezisibhozo. Oku kusukela kwixhesha loqhanqalazo obe lwenziwe ngabahlali bevale idolophu ngamatayari avuthayo. Kwizito ababezifuna, kukurhoxiswa sesinye seziphathamandla. Esisiphathamandla saamiswa emsebenzini ithutyana kodwa sele ephinde wabuyiselwa. Isikhalazo kwakusesoku qashwa abantu abasenechaphaza kwamasebe okunceda abantu. Usodolophu nomphathi kamaspala bacacise ngokuthi abasenayo indlela esemthethweni yokugxotha umsebenzi oqashwe ngokomgaqosiseko wase Mzantsi Africa.

Omele abahlali uMongezi Ngxola, uthethe wophela evakalisa intlungu yakhe ngzinto ezichaphazela iSajonisi. Uqale ngokubulela iqonga elenziwe ngumaspala lokuthethathethana kuyiwe kwisivumelwano. Wenze neengcebiso ezininzi ngezolawulo lwedolophu. Uthethe ngokunqanda abathatha umhlaba ngenkani nabakha bengahoyanga ukuba kukho amathumbu okuhambisa amanzi ngaphantsi kwezakhiwo zabo. Ukhalazele ukunikwa komntu onye imisebenzi emininzi ngexesha elinye. Lento ibangela ukuba abanye oosomashishini bangakwazi ukukhula.

Abahlali bayebanemibuzo ngokuqashwa kwe security zakwamaspala. Ubuzile umhlai ukuba azikho na ezase PSJ I company lento kuthathwa eyakude. Khange ibekhona impendulo kulombuzo ngelixesha. Omnye umbuzo ubungamanxayiphi ophando olwenziwa zii Hawks Kanye nolwe SIU. Usodolophu utshilo ukuba lamasebe asaphanda futhi kumane kufunwa iimpepha ezizokuncedisana nophando.

DOWNLOAD a copy of NKEVA MAG HERE!!