10km Plaza
10km Plaza
10km Plaza
10km Plaza

Bekutshiywana ngotyefezo kwi-10km fun runBeziphume ngobuninzi bazo iimbaleki ziyongenela ukuphiswano obelulugqantso kuzo, kwimpela veki eyandulela ikrismesi yonyaka esiwushiyileyo u 2018, iimbaleki ebezisuka koo Gcuwa, Mthatha, Flagstaff nalapha eLusikisikii bezitshisana ziyifuna apha indawo yokuqala. Ibiyi 10 km le ibibalekwa ukusuka e Palmerton A/A ukuya eLusiki plaza ne 5Km ibisuka kuTshandatshe ukuya e Lusiki plaza ingenelwe ngabafana neentombi ebezifuna ukuzenzela igama ekubalekeni imigama emide. Abaququzeleli ibilu LUSIKI PLAZA, ILANGA, ne Cosy Posy.

Ongumanenjala waseplaza Mnuzana Mzingisi Diphini uthe iplaza isaza kuqhuba ukuxhasa ulutsha kwezemidlalo, imixhentso nakwezinye izinto zasekuhlaleni. Kaloku ibingaqali ukwenzeka le yeembaleki, nakunyaka ka 2017 ibilibali elifanayo, othethela abaququzeleli abangabasunguli besikolo secomputer ebisaya kwaziwa nge silulo, iLanga lethu, u Mnuzana Sandiso Sinaze uthe luyakuhlala lukhona olugqatso ngolusuku lunye minyaka le ingakumbi xa esaphila, uqhube ngelithi wonwabe kakhulu xa ebona ukuzimisela kweembaleki zasekuhlaleni xa ebezinika iindondo ngobuninzi bazo zilumele uLusikisiki kwimidyarho yamanqanaba ngamanqanaba ibikhona.

Kwakusasa phambi kogqatso ndincokole nenekazi eliselula, uNoditha Mdludla osuka kwaselalini epalmerton kwa Bhala, uthe yena kudala ezilolonga kodwa uyaqala ukungenela ukuphiswano kwaye uzimisele ukuphuma kwindawo yokuqala , asazi ke sobona kwiziphumo, enye imbaleki esidibene nayo linene lase flagstaff u Anele Dlamini, yena usibalisele ukuba waqala ukubaleka imidyarho yeembaleki ngo November 2011, seke wangenela ne combrade marathon ngo 2012 , 2013 , nango 2014 , yena seke aphumelele ugqatso lwe 24 km olubizwa ngokuba yi freedom race, eMtata ngo April 2018, nolunye olubizwa Adventist half marathon nayo ibise Mtata ngo April 2018.

Nazi zonke ke iziphumo. 10 km open man,

 1. Anele Dlamini
 2. Vuyo Madikiza
 3. Thusile Nobanda
 4. Sinobom Mzukela
 5. Okuhle Thwalana

Kwii Junior Man (ages 15-19)

 1. Okuhle Thwalana
 2. Sibabalwe Mlaleli
 3. Mphumzi Mhlweze

Kwii Sub-vet man (ages 35-39)

 1. Anele Dlamini
 2. Siphamandla Thundzi
 3. Siphumle Bandezi

kwii Vet man (ages 40-49)

 1. Thabo Nduzulwana
 2. Bongani Jwacu
 3. Ziziliza Mgoduka

Kwi Master man (ages 50-59)

 1. David Samuels
 2. M Junda
 3. Walaza Malibongwe

kwi 5km man open

 1. Sithembele Fanekho
 2. Sanele Zixunge
 3. Khanya Ngubenani

Boys (ages 09-12)

 1. Siyavuya Sogoni
 2. Siyonwaba Sogoni
 3. Banele Ngwane

kwii boys (ages 13-14)

 1. Sanele Zixunge
 2. Siphokuhle Silwanyana
 3. Mihle Qaba

Kwi 5km Women Open

 1. Abulele Dwatshela
 2. Phozisa Thahle
 3. Sibabalo Wayiza,

kwi girls (ages 09-12)

 1. Phozisa Thahle
 2. Sibabalo Wayiza.
 3. Sisipho Madlakuvana ,

Kwi girls (ages 13-14)

 1. Abulele Dwatshela
 2. Philasande Thahle
 3. Zamasukude Vellem,

Kwi 10 km Open women

 1. Lusanda Bomvana
 2. Zandile Rubushe.
 3. Monica Lahle
 4. Ntombifikile Nokhuthwana
 5. Phuthuma Macingwane

kwi Junior women (15-19)

 1. Zimkhitha Fihlani
 2. Andisiwe Mqanjelwa
 3. Noditha Mdludla.

Kwi Sub vet women (35-39)

 1. Zandile Rubushe
 2. Lulama Vellem

Kwi Vet women (40-49)

 1. Monica Lahle
 2. Soliwe Limaphi

DOWNLOAD a copy of NKEVA MAG HERE!!