IHLM Community protest
IHLM Community protest
IHLM Community protest
IHLM Community protest
IHLM Community protest
IHLM Community protest

UPHANDO LUYAQHUBA KWIZITYHOLO ZORHWAPHILIZO ENGQUZA HILL LOCAL MUNICIPALITYNgomhla wesine kweyedwarha kunyaka ka-2018 kwisikhululo samapolisa eLusikisiki bekufike iziphathamandla eziphuma ephondweni kwi-ofisi katata uFikile Xhasa, beze kunika ingxelo malunga nophando olusaqhubayo ngokujongiselele kwizikhalazo zabahlali kunye neentsolo abanazo ngakuMasipala weseNgquza..

Njengoko abahlali babenezikhalazo ebabeziphakamisile ngakumasipala, umphathi woomasipala wathembisa ngokuba uzoziqwalasela izikhalazo zabo kwenziwe nophando kujongwe zonke izinto abazikhalazelayo. Eneneni uthumele iqela labantu ukuba bazokwenza uphando olo.

Abahlali bebethehta ngokuphandle, besondlala zonke izikhalo zabo abafuna ziqwalaselwe xa kuqhubeleka uphando. Zenziwe ke zonke izinto eziqinisekisayo ukuba uphando lusemthethweni. Bathe ke bazenzile iinzame zokuhlala nabantu abaphethe kumasipala waseNgquza (Council), kodwa ke zaphanza inzame kuba besithi abenelisekanga.

Kuceliwe ke ukuba umntu angathethi undiva, koko aqiniseke ngento ayithethayo. Bazibekelwe ke zonke izinto emabangazenzi ukuphazamisani nophando. Kuthiwe izonikwa ingxelo ukuba selumephi na uphando kwisithuba seentsuku ezilishumi elinesine (iintsuku eziyi 14). Baxelelwe abahlali ukuba bangafaka isimangalo ukwenzele akwazi ukuncedisa namapolisa koluphando.

Nanjengoko ke uphando lusaqhuba igqiza lakwa-COGTA eliphuma kwi-ofisi ka-MEC liyaqinisekisa ukuba wonke umntu onika ubungqina uyakhuseleka.